ModnaKiecka.pl

Regulamin opinii

REGULAMIN PROGRAMU OPINII

DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO https://modnakiecka.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Opinii jest MODNAKIECKA.PL WOJCIECH MICHALAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Sokołowska 159B/D, 08-110 Siedlce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000986050, NIP 8212680015, nr REGON 52275880400000, adres poczty elektronicznej: biuro@modnakiecka.pl, numer telefonu: 253 253 204.Niniejszy Program Opinii skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego Organizatora. Program Opinii organizowany jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://modnakiecka.pl.

  § 2. DEFINICJE:

1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. OPINIA – opinia, ocena, zdjęcie lub recenzja Opiniującego wystawiona w ramach Programu Opinii.

 2. OPINIA ZWERYFIKOWANA – Opinia wystawiona w ramach Programu Opinii dotycząca zakupionego przez Opiniującego produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub realizacji zawartej przez niego ze Sprzedawcą umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz samego Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie wyłącznie przez Opiniującego, który faktycznie dokonał zakupu opiniowanego produktu w Sklepie Internetowym lub go używał i jest ona oznaczona jako „Opinia zweryfikowana”. Opinie te są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy Opiniujący faktycznie dokonał zakupu opiniowanego produktu w Sklepie Internetowym lub go używał, zgodnie z procedurą wskazaną w Regulaminie.

 3. OPINIA NIEZWERYFIKOWANA – Opinia wystawiona w ramach Programu Opinii przez Opiniującego dotycząca produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie zarówno przez Opiniującego, które dokonał zakupu w Sklepie Internetowym, jak i przez Opiniującego, który nie dokonał zakupu Sklepie Internetowym i jest ona oznaczona jako „Opinia niezweryfikowana”. Opinie te nie są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy Opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym.

 4. OPINIUJĄCY, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która dokonała zakupów w Sklepie Internetowym Organizatora i zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Opinii poprzez przesłanie wystawienie Opinii.

 1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – https://modnakiecka.pl prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MODNAKIECKA.PL WOJCIECH MICHALAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Sokołowska 159B/D, 08-110 Siedlce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000986050, NIP 8212680015, nr REGON 52275880400000, adres poczty elektronicznej: biuro@modnakiecka.pl, numer telefonu: 253 253 204.

 3. PROGRAM OPINII – program opinii organizowany przez Organizatora w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Opinii.

 5. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym

  https://modnakiecka.pl, w którym organizowany jest niniejszy Program Opinii.

  § 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU OPINII

 1. Uczestnikiem Programu Opinii może być każda osoba zainteresowana wystawieniem Opinii zgodnie z Regulaminem.

 2. Udział w Programie Opinii jest dobrowolny i nieodpłatny dla Opiniujących.

 3. Wystawienie Opinii możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o produkcie dostępnym w Sklepie Internetowym, o zawartej umowie lub o samym Sklepie Internetowym. Formularz ten jest udostępniany za pomocą linku otrzymanego przez Opiniującego od Sprzedawcy. Sprzedawca ma możliwości wysłania zarówno (1) indywidualnego linku po zakupie w Sklepie Internetowym danego produktu na podany przez niego podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej, jaki i (2) ogólnego linku do formularza opinii. Dodając opinię, Opiniujący może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii. W razie braku wystawienia Opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Organizator ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po 9 dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

  § 4. ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU OPINII I WYSTAWIANIA OPINII

 1. Program Opinii obowiązuje przez czas nieokreślony.

 2. Sprzedawca umożliwia wystawianie dwóch rodzajów Opinii – Opinii Zweryfikowanych oraz Opinii Niezweryfikowanych.

  1. Opinia Zweryfikowana jest to Opinia wystawiona w ramach Programu Opinii dotycząca zakupionego przez Opiniującego produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub realizacji zawartej przez niego ze Sprzedawcą umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz samego Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie wyłącznie przez Opiniującego, który faktycznie dokonał zakupu opiniowanego produktu w Sklepie Internetowym lub go używał i jest ona oznaczona jako „Opinia zweryfikowana”. Opinie Zweryfikowane są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy Opiniujący faktycznie dokonał zakupu opiniowanego produktu w Sklepie Internetowym lub go używał, zgodnie z procedurą wskazaną w Regulaminie

  2. Opinia Niezweryfikowana jest to Opinia wystawiona w ramach Programu Opinii przez Opiniującego dotycząca produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie zarówno przez Opiniującego, które dokonał zakupu w Sklepie Internetowym, jak i przez Opiniującego, który nie dokonał zakupu Sklepie Internetowym i jest ona oznaczona jako „Opinia niezweryfikowana”. Opinie Niezweryfikowane nie są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy Opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym.

 1. Sprzedawca zapewnia aby publikowane Opinie Zweryfikowane pochodziły od Opiniujących, którzy faktycznie zakupili dany produkt w Sklepie Internetowym lub go używali oraz są faktycznie klientami Sklepu Internetowego. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy Opinie te pochodzą od jego faktycznych klientów - Sprzedawca wysyła swoim klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez nich przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym i jest jego klientem.

 2. W przypadku Opinii Niezweryfikowanych Sprzedawca nie weryfikuje ich pod kątem tego, czy Opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym – Opinie Niezweryfikowane są wystawiane za pomocą ogólnego linku do formularza opinii i mogą zawierać Opinie zarówno osób, które dokonały zakupu w Sklepie Internetowym, jak i osób, które nie dokonały zakupu Sklepie Internetowym.

 3. Sprzedawca wskazuje, że niektóre Opinie mogą być dodane w ramach odpłatnej współpracy Sprzedawcy z Opiniującym – w takim wypadku Opinie te są dodatkowo oznaczone jako „Opinia sponsorowana”.

 4. Sprzedawca wskazuje, że do wyliczenia średniej oceny dla danego Produktu lub Sklepu Internetowego widocznej przy danym Produkcie lub na stronie Sklepu Internetowego uwzględniane są wyłącznie Opinie Zweryfikowane.

 5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Opiniujących lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od faktycznego klienta lub czy dany klient kupił dany produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego produktu.

 6. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od klienta lub czy dany klient kupił dany produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 7. Regulaminu.

 7. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych umów w celu wystawienia opinii o produkcie.

 8. Wystawione przez Opiniujących Opinie są publikowane przez Organizatora w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym Opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).

 9. Program Opinii nie może być wykorzystywany przez Opiniującego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Organizatora, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Organizatora lub osób trzecich. Opiniujący korzystając z Programu Opinii obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

 1. Opiniujący wystawiając Opinię zawierającą treści objęte ochroną prawną, w tym prawa autorskiego oraz własności przemysłowej, w szczególności treści takiej jak zdjęcia, opisy, logotypy oraz znaki towarowe, zezwala Organizatorowi na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z nich w zakresie niezbędnym do świadczenia Programu Opinii za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zakres korzystania obejmuje następujące pola eksploatacji: (1) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych; (2) rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym Internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania treści na stronach internetowych; (3) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji; (4) użyczania.

 2. Wystawiona Opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyłącznie opinii aprobujących. 
 4. Organizator przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

   

  § 5. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób, które wyrażają opinie o produkcie, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest MODNAKIECKA.PL Wojciech Michalak sp. k. z siedzibą: ul. Sokołowska 159B, 08-110 Siedlce, adres e-mail: sklep@modnakiecka.pl, telefon: 253 253 204. 

  Szczegółowe postanowienia w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej tutaj. 

 1. § 6. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU OPINII

 1. Opiniujący może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Opinii poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@modnakiecka.pl lub też pisemnie na adres: ModnaKiecka.pl Wojciech Michalak sp.k. Sokołowska 159B/D, 08-110 Siedlce.

 2. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Opiniujący może złożyć także żądanie usunięcia wszystkich lub wybranych Opinii wystawionych przez niego w ramach Programu Opinii.

  § 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Programem Opinii można składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@modnakiecka.pl lub też pisemnie na adres: ModnaKiecka.pl Wojciech Michalak sp.k. Sokołowska 159B/D, 08-110 Siedlce.

 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

  § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Programu Opinii jest prawo polskie i język polski.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

© 2020 Modnakiecka.pl Edytuj preferencje zgód
made with by www.mamezi.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium