ModnaKiecka.pl

Regulamin opinii

REGULAMIN PROGRAMU OPINII

DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO https://modnakiecka.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Opinii jest MODNAKIECKA.PL WOJCIECH MICHALAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Sokołowska 159B/D, 08-110 Siedlce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000986050, NIP 8212680015, nr REGON 52275880400000, adres poczty elektronicznej: biuro@modnakiecka.pl, numer telefonu: 253 253 204.Niniejszy Program Opinii skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego Organizatora. Program Opinii organizowany jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://modnakiecka.pl.

  § 2. DEFINICJE:

1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. OPINIA – opinia, ocena, zdjęcie lub recenzja Opiniującego wystawiona w ramach Programu Opinii.

 2. OPINIA ZWERYFIKOWANA – Opinia wystawiona w ramach Programu Opinii dotycząca zakupionego przez Opiniującego produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub realizacji zawartej przez niego ze Sprzedawcą umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz samego Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie wyłącznie przez Opiniującego, który faktycznie dokonał zakupu opiniowanego produktu w Sklepie Internetowym lub go używał i jest ona oznaczona jako „Opinia zweryfikowana”. Opinie te są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy Opiniujący faktycznie dokonał zakupu opiniowanego produktu w Sklepie Internetowym lub go używał, zgodnie z procedurą wskazaną w Regulaminie.

 3. OPINIA NIEZWERYFIKOWANA – Opinia wystawiona w ramach Programu Opinii przez Opiniującego dotycząca produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie zarówno przez Opiniującego, które dokonał zakupu w Sklepie Internetowym, jak i przez Opiniującego, który nie dokonał zakupu Sklepie Internetowym i jest ona oznaczona jako „Opinia niezweryfikowana”. Opinie te nie są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy Opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym.

 4. OPINIUJĄCY, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która dokonała zakupów w Sklepie Internetowym Organizatora i zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Opinii poprzez przesłanie wystawienie Opinii.

 1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – https://modnakiecka.pl prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MODNAKIECKA.PL WOJCIECH MICHALAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Sokołowska 159B/D, 08-110 Siedlce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000986050, NIP 8212680015, nr REGON 52275880400000, adres poczty elektronicznej: biuro@modnakiecka.pl, numer telefonu: 253 253 204.

 3. PROGRAM OPINII – program opinii organizowany przez Organizatora w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Opinii.

 5. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym

  https://modnakiecka.pl, w którym organizowany jest niniejszy Program Opinii.

  § 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU OPINII

 1. Uczestnikiem Programu Opinii może być każda osoba zainteresowana wystawieniem Opinii zgodnie z Regulaminem.

 2. Udział w Programie Opinii jest dobrowolny i nieodpłatny dla Opiniujących.

 3. Wystawienie Opinii możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o produkcie dostępnym w Sklepie Internetowym, o zawartej umowie lub o samym Sklepie Internetowym. Formularz ten jest udostępniany za pomocą linku otrzymanego przez Opiniującego od Sprzedawcy. Sprzedawca ma możliwości wysłania zarówno (1) indywidualnego linku po zakupie w Sklepie Internetowym danego produktu na podany przez niego podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej, jaki i (2) ogólnego linku do formularza opinii. Dodając opinię, Opiniujący może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii. W razie braku wystawienia Opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Organizator ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po 9 dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

  § 4. ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU OPINII I WYSTAWIANIA OPINII

 1. Program Opinii obowiązuje przez czas nieokreślony.

 2. Sprzedawca umożliwia wystawianie dwóch rodzajów Opinii – Opinii Zweryfikowanych oraz Opinii Niezweryfikowanych.

  1. Opinia Zweryfikowana jest to Opinia wystawiona w ramach Programu Opinii dotycząca zakupionego przez Opiniującego produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub realizacji zawartej przez niego ze Sprzedawcą umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz samego Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie wyłącznie przez Opiniującego, który faktycznie dokonał zakupu opiniowanego produktu w Sklepie Internetowym lub go używał i jest ona oznaczona jako „Opinia zweryfikowana”. Opinie Zweryfikowane są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy Opiniujący faktycznie dokonał zakupu opiniowanego produktu w Sklepie Internetowym lub go używał, zgodnie z procedurą wskazaną w Regulaminie

  2. Opinia Niezweryfikowana jest to Opinia wystawiona w ramach Programu Opinii przez Opiniującego dotycząca produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie zarówno przez Opiniującego, które dokonał zakupu w Sklepie Internetowym, jak i przez Opiniującego, który nie dokonał zakupu Sklepie Internetowym i jest ona oznaczona jako „Opinia niezweryfikowana”. Opinie Niezweryfikowane nie są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy Opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym.

 1. Sprzedawca zapewnia aby publikowane Opinie Zweryfikowane pochodziły od Opiniujących, którzy faktycznie zakupili dany produkt w Sklepie Internetowym lub go używali oraz są faktycznie klientami Sklepu Internetowego. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy Opinie te pochodzą od jego faktycznych klientów - Sprzedawca wysyła swoim klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez nich przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym i jest jego klientem.

 2. W przypadku Opinii Niezweryfikowanych Sprzedawca nie weryfikuje ich pod kątem tego, czy Opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym – Opinie Niezweryfikowane są wystawiane za pomocą ogólnego linku do formularza opinii i mogą zawierać Opinie zarówno osób, które dokonały zakupu w Sklepie Internetowym, jak i osób, które nie dokonały zakupu Sklepie Internetowym.

 3. Sprzedawca wskazuje, że niektóre Opinie mogą być dodane w ramach odpłatnej współpracy Sprzedawcy z Opiniującym – w takim wypadku Opinie te są dodatkowo oznaczone jako „Opinia sponsorowana”.

 4. Sprzedawca wskazuje, że do wyliczenia średniej oceny dla danego Produktu lub Sklepu Internetowego widocznej przy danym Produkcie lub na stronie Sklepu Internetowego uwzględniane są wyłącznie Opinie Zweryfikowane.

 5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Opiniujących lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od faktycznego klienta lub czy dany klient kupił dany produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego produktu.

 6. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od klienta lub czy dany klient kupił dany produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 7. Regulaminu.

 7. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych umów w celu wystawienia opinii o produkcie.

 8. Wystawione przez Opiniujących Opinie są publikowane przez Organizatora w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym Opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).

 9. Program Opinii nie może być wykorzystywany przez Opiniującego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Organizatora, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Organizatora lub osób trzecich. Opiniujący korzystając z Programu Opinii obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

 1. Opiniujący wystawiając Opinię zawierającą treści objęte ochroną prawną, w tym prawa autorskiego oraz własności przemysłowej, w szczególności treści takiej jak zdjęcia, opisy, logotypy oraz znaki towarowe, zezwala Organizatorowi na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z nich w zakresie niezbędnym do świadczenia Programu Opinii za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zakres korzystania obejmuje następujące pola eksploatacji: (1) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych; (2) rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym Internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania treści na stronach internetowych; (3) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji; (4) użyczania.

 2. Wystawiona Opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyłącznie opinii aprobujących. 
 4. Organizator przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

   

  § 5. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: także jako „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Opinii skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Programu Opinii przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji założeń Programu Opinii przez Organizatora na wyraźne żądanie Uczestnika oraz artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Programu Opinii, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Opiniujących.

 

6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

- dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Programem Opinii.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

  § 6. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU OPINII

 1. Opiniujący może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Opinii poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@modnakiecka.pl lub też pisemnie na adres: ModnaKiecka.pl Wojciech Michalak sp.k. Sokołowska 159B/D, 08-110 Siedlce.

 2. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Opiniujący może złożyć także żądanie usunięcia wszystkich lub wybranych Opinii wystawionych przez niego w ramach Programu Opinii.

  § 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Programem Opinii można składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@modnakiecka.pl lub też pisemnie na adres: ModnaKiecka.pl Wojciech Michalak sp.k. Sokołowska 159B/D, 08-110 Siedlce.

 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

  § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Programu Opinii jest prawo polskie i język polski.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

© 2020 Modnakiecka.pl
made with by www.mamezi.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium